Sundhedsfremme

 

Sundhedsfremme[1] handler om det, der gør mennesker sunde eller bevarer dem sunde. Begrebet lægger således vægt på den enkeltes, ansvar for eget liv og sundhed. Jeg ser sundhed[2] som en fællesnævner for en lang række vigtige faktorer der dagligt påvirker vores sundhedstilstand, hvoraf overvægt/fedme er én af disse faktorer. Jeg mener børn/unge er en vigtig målgruppe at fokusere på, set ud fra de sundheds problemer som stiger i takt med samfundsudviklingen, i og med børn/unges almene sundhedstilstand er en vigtig ressource for samfundet, da det fremtidigt er dem der skal føre samfundet videre.

Da det fremhæves i det danske folkesundhedsprogram fra 2002[3], at grundskolen udgør den daglige ramme for over 600.000 børn, og har et betydeligt udviklingspotentiale som forebyggelsesmiljø, er det vigtigt med en faglig udvikling og en styrkelse af sundhedsundervisningen samt gode rammer for børns fysiske aktivitet. Desuden bør skolen udgøre et sundt miljø og have en sundhedskultur der understøtter sunde vaner og befordre trivsel, hvilket fordrer en indsats fra og samarbejde mellem den enkelte, skolen og kommunen[4].

Da man i dag bevæger sig i retning af mindre undervisning, i traditionel forstand, og begreber som forståelse og tolkning er i centrum, er det vigtigt at skolens metode tilgodeser såvel udvikling af elevens kompetencer/mestringsevne samt faglig indlæring. Da det kan være svært at formidle sundhedsmæssige budskaber, er det vigtigt at børn/unge opfatter de voksne som troværdige. Hermed tænkes på at de voksne skal skabe den helhedsforståelse for sundhed, der består af såvel det psykiske som det fysiske, der gensidigt påvirker hinanden.

I takt med industrisamfundet er blevet afløst af vidensamfundet, oplever jeg et stigende fokus på udvikling - og besiddelse af flere forskellige kompetencer[5]. Dette både i forhold til at håndtere de udfordringer som livet i det moderne samfund stiller os overfor og i forhold til at udvikle sunde vaner og tage ansvar for egen og sine nærmestes sundhed[6].

Da det er vigtigt som sundhedsformidler, at have forståelse for hvordan sundhedsformidlingen kan fremme 11 – 15-årige sundhedskompetencer, finder jeg det relevant, at kaste lys over hvad kompetence begrebet dækker over. Læs mere...[1] Jensen og Johnsen 2003, s. 6. Begrebet fokuserer desuden på ressourcer og handlemuligheder og sigter efter at mobilisere det overskud, der gør folk robuste over for dagligdagens og livets stressorer.

[2] Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fra af sygdom eller svækkelse. WHO’s definition fra 1948, som stadig er gældende i dag og er styrende for rammerne af sundhedsarbejdet i Danmark.

[3] Sund hele livet s. 57

[4] Sund hele livet s. 57

[5] Det er et helhedsbegreb der integrerer alt hvad der skal til for at magte en given situation eller sammenhæng.

[6] Sund hele livet, s. 6.